Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Msze Święte w naszej parafii

Niedziele i święta

8.30 – dla ogółu wiernych
10.00 – dla ogółu wiernych
12.00 – dla młodzieży

Dni powszednie

18.00 – dla ogółu wiernych


Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Radio Maryja
TV Trwam
Archidiecezja Wrocławska
Diecezja Wocławska
Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)
Diecezja Łowicka
Diecezja Kaliska
Czytanie na każdy dzień
Archidiecezja Łódzka

Aktualności

Śmierci i pogrzebie śp. ks. kan. Eugeniusza Lewandowskiego

2020-03-24

W poniedziałek 23 marca w godzinach wieczornych w Domu Księży Emerytów w Ciechocinku zmarł ks. kan. Eugeniusz Lewandowski, wieloletni proboszcz parafii Lubanie. W sierpniu skończyłby 91 lat, w kapłaństwie przeżył 61 lat. Od 2004 roku przebywał na emeryturze.
 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę 28 marca w Straszewie.
 
W związku z ograniczeniami związanymi z liczbą uczestników nabożeństw wprowadzonymi przez władze państwowe, jak i w myśl Zarządzenia Biskupa Włocławskiego o duszpasterstwie w czasie epidemii, po konsultacjach z rodziną zmarłego kapłana, pogrzeb będzie miał następujący przebieg:
 
- Msza święta żałobna zostanie odprawiona po ustaniu epidemii, w uzgodnionym terminie;
- o godz. 11.00 odbędzie się stacja przy grobie na cmentarzu parafialnym w Straszewie.
 
Aby najbliższej rodzinie dać możliwość pochowania zmarłego, księża i wierni chcący pożegnać śp. ks. kan. Lewandowskiego proszeni są, by nie brać udziału w pogrzebie, ale ofiarować modlitwę w domach. Wszyscy natomiast są zaproszeni na Mszę, o której powyżej. Jej termin zostanie podany do publicznej wiadomości.
 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

PILNE!!! – dyspensa i nowe zarządzenie o duszpasterstwie w stanie epidemii

2020-03-23

PILNE!!! – dyspensa i nowe zarządzenie o duszpasterstwie w stanie epidemii

25 marca 2020 r., ks. ANOgraniczenie liczby uczestników Mszy św. do 5 osób, zasady odprawiania Mszy świętych parafialnych, pogrzebów, ślubów i chrztów w związku z ostatnimi decyzjami władz państwowych o ograniczeniach obowiązujących w stanie epidemii, znalazły się w najnowszym zarządzeniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, które z dniem 25 marca uaktualnia przepisy dotyczące duszpasterstwa w nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest epidemia koronawirusa.
 
Oddzielnym dekretem Biskup Włocławski przedłużył na czas nieograniczony dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, udzieloną dekretem z 13 marca br. (dekret w załączeniu).
 
Podjęte zostały kolejne decyzje o odwołaniu w świątyniach nabożeństw z udziałem wiernych, takich jak Drogi Krzyżowe czy Gorzkie Żale. Uściślone zostały przepisy dotyczące spowiedzi świętej.
 
Zarządzenie podejmuje wstępnie sprawę Pierwszych Komunii Świętych. Odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi). Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.
 
Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.
 
 
Oto pełna treść dokumentu:
 
ZARZĄDZENIE
w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii
 
W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje:
 
Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.
 
2.Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego.
 
3.W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 
4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.
 
5. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego.
 
6.Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.
 
7. Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale.
 
8. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.
d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody.
e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.
 
9. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:
a. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.
b. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.
 
10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków.
 
11. Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.
 
Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej
12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).
 
13. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii.
Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.
 
Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem.
 
Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem.
 
Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń.
 
Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.
 
+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
 
Włocławek, 25 marca 2020 r.


 
Przypominamy zarządzenie z 21 marca br. , które w niezmienionych nowym dokumentem częściach nadal obowiązuje:
 
W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca br. w godzinach wieczornych stanu epidemii na terenie całego kraju, z dniem 22 marca ustanawiam dla Diecezji Włocławskiej następujące zasady pełnienia posługi duszpasterskiej:
 
Msza święta

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Należy policzyć osoby wchodzące do kościoła. W praktyce oznacza to, że w pierwszej kolejności w Eucharystii mogą uczestniczyć osoby związane z intencją danej Mszy św.
 2. Wiernych należy zachęcić do skorzystania z dyspensy i uczestniczenia w Mszach świętych oraz innych nabożeństwach, rekolekcjach za pośrednictwem mediów. Duszpasterz powinien zwięźle wyjaśnić wiernym, jak należy uczestniczyć w takiej formie Mszy świętej oraz wyjaśnić, na czym polega Komunia duchowa.
 3. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 4. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. Dotyczy to także koncelebransów.
 5. Komunia Święta koncelebransów powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie. Następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi. Ostatni z kapłanów dokonuje puryfikacji (por. OWMR 248).
 6. Zaleca się zdezynfekowanie rąk bezpośrednio przed udzielaniem Komunii Świętej.
 7. Komunia Święta wiernych – zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Duszpasterze winni przed Mszą świętą wytłumaczyć wiernym, jak należy przyjmować Komunię Świętą na rękę. Obowiązkiem wiernego jest spożycie Komunii Świętej przy kapłanie, a obowiązkiem kapłana dopilnowanie, aby wierny to uczynił. Nie wolno odchodzić z hostią na dłoni od ołtarza. Nikomu jednak nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać.
 8. Osoby, które będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan, można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust.
 9. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.
 10. Istnieje możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.
 11. W obecnej sytuacji zawieszona zostaje jakakolwiek parafialna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.
 12. Koncelebransi i wszyscy posługujący przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.
 13. Należy utrzymywać w należytej czystości paramenty liturgiczne i często zmieniać bieliznę kielichową.

 
 
Sakrament pokuty

 1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Nie istnieją przesłanki do zastosowania rozgrzeszenia ogólnego.
 2. Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 3. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.
 4. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.
 5. Między niedzielnymi Mszami św. kapłani winni pozostawać do dyspozycji wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu namaszczenia chorych.
 6. W dni powszednie duszpasterze winni proponować dodatkowe okazje do spowiedzi. Dlatego należy wyznaczyć stałe godziny spowiedzi i podać je do wiadomości wiernych. W tym czasie duszpasterze powinni oczekiwać na wiernych w wyznaczonych miejscach.
 7. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej o sakramencie pokuty w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20.03.2020 r., zaleca się możliwość spowiedzi poza konfesjonałem (KPK kan. 964 § 3). Spowiedź poza konfesjonałem powinna odbywać się w miejscu dobrze przewietrzonym, z zachowaniem odpowiedniego dystansu (Stolica Apostolska dopuszcza nawet używanie maseczek ochronnych przez spowiednika), zwracając absolutną uwagę na sakrament i konieczną dyskrecję.
 8. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu po odpowiednim przystosowaniu, pozwalającym na zachowanie prywatności, właściwej przestrzeni i zasad bezpieczeństwa. Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania należy odpowiednio oznaczyć, by było łatwo dostępne dla penitenta. Pomieszczenia należy często wietrzyć.
 9. W takich kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Spowiedników obowiązuje komża i stuła. Jeżeli gdzieś jeszcze praktykuje się zwyczaj całowania stuły po spowiedzi, należy go zaniechać.
 10. Wierni winni oczekiwać na spowiedź zajmując miejsce we wskazanych ławkach, a nie stojąc obok siebie w kolejce (zachowanie odległości między ludźmi, jak również troska o dochowanie tajemnicy spowiedzi). Na ławkach można rozłożyć materiały duszpasterskie służące przeprowadzeniu rachunku sumienia.
 11. Jeżeli jednak spowiedź miałaby się odbywać w konfesjonale, to z uwzględnieniem następujących zasad: zawiesza się możliwość spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Należy spowiadać w otwartych konfesjonałach (otwartych zarówno dla spowiednika, jak i penitenta) i zabezpieczyć kratki folią. Folię należy dezynfekować lub zmieniać codziennie. Do tego celu najlepiej wykorzystać przeźroczyste folie typu stretch (wytrzymałe, samoprzylepne).
 12. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.
 13. Ponieważ w czasie świątecznym zazwyczaj kapłani są mocno zaangażowani w wiele dzieł (przygotowanie liturgii, nabożeństwa wielkopostne, głoszone rekolekcje), to w obecnym okresie istnieje możliwość, aby poprzez odwołanie uroczystych celebracji mogli mieć więcej czasu na spowiadanie wiernych w utrudnionych warunkach.

 
 
Posługa chorym

 1. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc.
 2. Należy za to spieszyć z posługą na wezwanie do osób, u których stan zdrowia uległ pogorszeniu lub znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.
 3. W szpitalach posługę kapelanów należy dostosować do zrządzeń władz szpitala.
 4. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK).
 5. Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie należy używać rękawic ochronnych. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

 
 
Pogrzeb

 1. Obowiązuje przepis o zgromadzeniach do 50 osób. Dlatego w pogrzebach winna uczestniczyć tylko najbliższa rodzina. Dotyczy to również zgromadzeń w miejscach otwartych, a takim jest także cmentarz.
 2. O powyższych przepisach należy poinformować rodzinę i zalecić, aby poza najbliższymi krewnymi nikt inny w pogrzebie nie uczestniczył, a w każdym razie nie więcej niż 50 osób.
 3. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny, bez ciała zmarłego.
 4. W odniesieniu do liturgii pogrzebowej należy zrezygnować z organizacji konduktów (między kościołem a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.
 5. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej.

 
 
Inne

 1. Zawieszone zostają wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.
 2. Do rozwagi duszpasterzy należy decyzja o organizowaniu w świątyni innych celebracji niż Msza święta.
 3. Należy tworzyć w kościołach okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam na modlitwę osobistą.
 4.  Zaleca się, aby parafie ze swoich świątyń – w miarę możliwości technicznych – transmitowały w mediach społecznościowych niedzielną Mszę św. z homilią duszpasterza, jak również codzienną wieczorną modlitwę różańcową.
 5. Należy zaktualizować internetowe strony parafialne, strony na Facebooku, podać wiernym aktualne numery telefonów.
 6. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).
 7. Zawieszone zostają Ekstremalne Drogi Krzyżowe.
 8. Zawieszone zostają wszelkie formy parafialnych i dekanalnych spotkań formacyjnych w grupach, w tym spotkania narzeczonych w ramach katechezy, dzieci i rodziców przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, itp.
 9. Celebracja sakramentu chrztu świętego powinna odbywać się poza Mszą świętą. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej.
 10. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych, świadków i koniecznej obecności najbliższych członków rodziny.
 11. Należy zachęcić do organizowania parafialnego wolontariatu osób pełnoletnich, by okazać solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, wyjść im z niezbędną pomocą w czasie, gdy powinni pozostać w domach.
 12. Księżom Emerytom zaleca się pozostawanie w domach.
 13. Księża powinni wyrażać bliskość ze swoimi wiernymi poprzez dostępną w obecnych warunkach posługę sakramentalną i duszpasterską oraz osobistą modlitwę za powierzony sobie lud. Każdego dnia o godz. 20.30 duszpasterze – bez udziału wiernych – winni odmawiać w kościele różaniec w intencji ustania epidemii, ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 
Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania.
 
Pozostałe ustalenia – zawarte w Komunikacie Kurii Diecezjalnej z dnia 13 marca br. – nadal obowiązują, o ile nie zostały zmienione bądź zniesione obecnym zarządzeniem.
 

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski
 
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii
 
Włocławek, 21 marca 2020 roku
 

Jubileusz 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku

2019-10-19

12 października we włocławskiej katedrze odbyły się główne obchody jubileuszu seminarium -
Mszy św. przewodniczył abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Homilię wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Na jubileusz specjalne błogosławieństwo przekazał papież Franciszek.

Następnie miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego we włocławskim seminarium. Abp Salvatore Pennacchio poświęcił odnowioną aulę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i tablicę pamiątkową.

W uroczystości uczestniczył ks. proboszcz kanonik Aleksander Rybczyński. 

Zmarł ks. Marian Kilichowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach

2018-09-27

We wtorek (25.09.2018r.) wieczorem w wieku 66 lat zmarł ks. Marian Kilichowski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach. Duchowny w tym roku świętował 40-lecie kapłaństwa. Poniżej przedstwiamy kilka artykółów poświęconych naszemu przyjacielowi ks. Marianowi oraz jego działalności. 

http://poddebice.naszemiasto.pl/artykul/zmarl-ks-marian-kilichowski-proboszcz-parafii-milosierdzia,4816069,art,t,id,tm.html

http://leczyca.naszemiasto.pl/artykul/tytul-czlowieka-roku-2012-gminy-swinice-warckie-wreczony,1718931,artgal,t,id,tm.html

http://telewizjarepublika.pl/to-byl-prawdziwie-bozy-kaplan-swiadek-wiary-w-zmartwychwstanie-odszedl-ks-proboszcz-marian-kilichowski,70597.html

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=2059&prev=540


Jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej w Grodzisku

2017-05-14

W niedzielę , 14 maja2017r odbyła się w naszej parafii uroczystość 100-lecie działalności Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodziski.  Świętowanie Jubileuszu rozpoczęło się od przemarszu spod OSP w Grodzisku pod figurkę Św. Floriana, gdzie Prezes OSP, Pan Adam Marciniak wraz innymi dh. strażakami złożyli kwiaty i zapalili znicz oddając hołd patronowi strażaków. Następnie cały korowód udał się na uroczystą Maszę Św. w intencji świętującej Orkiestry. Podczas  mszy  Św. celebrowanej przez ks. Proboszcza Aleksandra Rybczyńskiego podkreślono trudną historię Orkiestry oraz całej Jednostki OSP a także podkreślono niezłomną postawę członków Orkiestry.  Po uroczystej Mszy Św. wszyscy zgromadzeni przy akompanięcie Orkiestry przemaszerowali na plac przy OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  Prezes dh Adam Marciniak przywitał zebranych gości, a następnie dh Tadeusz Grzelak zaprezentował rys historyczny Orkiestry Dętej.
Orkiestra Dęta powstała 3 marca 1917r., której przewodził Naczelnik Straży dh Franciszek Stasiak z Chęcina. Zespół orkiestry liczył w tym czasie 13 członków. W roku 1923 na zebraniu Straży, uchwalono aby  orkiestra strażacka brała udział we wszystkich uroczystościach Kościelnych naszej Parafii. . Niestety w 1939r. OSP i Orkiestra musiały zawiesić działalność, ale Orkiestra Strażacka pod kierownictwem Kapelmistrza  Tadeusza Ziółkowskiego, mimo zakazu wydanego przez okupanta hitlerowskiego odbywała lekcje muzyki w remizie. Latem 1941r. na polecenie któregoś z miejscowych Niemców , do remizy OSP w trakcie lekcji wkroczyli żandarmi niemieccy i rozpędzili członków orkiestry. Pozostawione w popłochu instrumenty zamknęli w remizie, gdzie leżały do końca wojny. W czasie wyzwolenia w roku 1945 instrumenty został zrabowane przez żołnierzy Armii Czerwonej.  Z  14 instrumentów ocalało tylko 4. W 1946r. ze zbiórki społecznej zakupiono nowe instrumenty.  Orkiestra w swej działalności uświetniała nie tylko uroczystości Kościelne, ale również państwowe w powiecie. W roku 1984 z powodu ciężkiej choroby po 40 latach kapelmistrzostwa z orkiestry odchodzi dh Stanisław Nitecki z Władysławowa. Kapelmistrzem zostaje Jaszczak Tadeusz z Zimnego, który prowadzi orkiestrę przez 10 lat.  W roku 1994 z powodu złego stanu zdrowia zmuszony był przerwać pracę w orkiestrze. Początek lat 90 to najsłabszy okres w historii na orkiestry. Choroba kapelmistrza, brak młodych muzyków, zniszczone instrumenty, rak umundurowania zmusiły orkiestrę do zawieszenia działalności.  W nie długim czasie, bo już 1995r. na Walnym Zebraniu uchwalono by podjąć starania w kierunku odbudowy orkiestry. Przy współpracy z lokalną społecznością,  GOK w Świniach Warckich  oraz kapelmistrzem Grzegorzem Stasiakiem ze Stemplewa Orkiestra wznowiła swą działalność.  Niestety zła passa nie opuszczała Orkiestry i mimo duże entuzjazmu, niespełna po roku zostało tylko kilku aktywnych członków orkiestry.  W roku 1996 wybrano dh Kazimierza Kamińskiego na kapelmistrza orkiestry, który w krótkim czasie doprowadził  orkiestrę do dawnej świetności. Orkiestra liczyła 24 członków. Od 2000 roku orkiestra zaczęła występować na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świniach Warckich. Pod koniec 2007 roku , prowadzenie orkiestry powierzono dh Piotrowi Łaniczakowi, którą pełnił do roku 2014. Po rezygnacji z pełnionej funkcji i wystąpienia z szeregów straży, orkiestra czasowo zawiesiła działalność. Z pomocą ratowaniu orkiestry przyszedł GOK w Świniach Warckich kierując dh Grzegorza Stasiaka ze Stemplewa na kapelmistrza. Mimo wielu trudności w roku 2015r Zarząd Jednostki zwrócił się do dh Kazimierza Kamińskiego, by ponownie zajął się prowadzeniem orkiestry i nauką młodzieży. W celu ratowania orkiestry dh Kazimierz Kamiński podjął się tego zadania. Dużym wsparciem dla Orkiestry jest GOK w Świniach Warckich, Proboszcz naszej Parafii – ks. Aleksander Rybczyński oraz sam Kapelmistrz, który przekazuje wynagrodzenie z GOK w Świniach Warckich na potrzeby orkiestry.
Obecnie Orkiestra posiada 26 instrumentów muzycznych, natomiast stan osobowy zespołu to 23 członków. Oto skład zespołu:

 1. Kamiński Kazimierz –kapelmistrz
 2. Matusiak Kazimierz
 3. Matusiak Krzysztof
 4. Nitecki Tadeusz
 5. Ławniczak Marek
 6. Pawlak Tadeusz
 7. Gralak Zenon
 8. Gralak Tomasz
 9. Gralak Marcin
 10. Grzelak Sławomir
 11.  Galoch Szymon
 12. Bekalarczyk Piotr
 13. Horna Łukasz
 14. Siwiński Tomasz
 15. Tomczyk Lucjan
 16. Wawrzyniak Marcin
 17. Wawrzyniak Tomasz
 18. Wawrzyniak Justyna
 19. Wawrzyniak Natalia
 20. Doniak Gabriela
 21. Świątek Patrycja
 22. Różalski Patryk
 23. Kaźmierski Piotr.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów wszystkim członkom oraz wyróżnienie za wieloletnią pracę na rzecz orkiestry.  Zaproszeni Goście zabrali głos, odnosząc się do wieloletniej tradycji oraz uniwersalnej funkcji orkiestry, łączącej społeczeństwo i różne pokolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją (kliknij tutaj )

POŚWIĘCENIE POKARMÓW – WIELKA SOBOTA 2017 R.

2017-04-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    POŚWIĘCENIE POKARMÓW – WIELKA SOBOTA 2017 R.


8.OO  8.30  12.30 – kościół

9.oo. – BIELAWY REMIZA

915.-  KOSEW MAŁY – PRZY KRZYZU – KOŁO RODZ. GRALAKÓW.

9.30.- KOSEW DUZY – REMIZA.

9.45. – ZIMNE – ROZALSCY

10.00. – KOŁO KRZYŻA – Parski

1015. – PARSKI – KOŁO KAPLICZKI  PRZY GORZELNI

10.25 – WŁADYSŁAWÓW – MATCZAK – DZIENIA

10.40. GUSIN – KOŁO KRZYŻA

11.OO. WYGANÓW – KASPRZAK – PAWLAK- GOŁUŃSCY

11.15. POLUSIN - WRONIECCY

11.30. KAZNÓW – ANDRZEJCZAK

12.OO.  ZBYLCZYCE - GÓRSCY – WRONIECKA 

Środa Popielcowa

2017-03-01

Środa Popielcowa - dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej pokuty - przypada w tym roku 1 marca. Ten dzień ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia.

Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek 13 kwietnia, kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku 16 kwietnia.

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

Źródło:http://niedziela.pl/artykul/27447/Sroda-Popielcowa---poczatek-Wielkiego

Najpiękniejsze dni w roku

2016-12-23


Jest taki dzień: bardzo ciepły, choć grudniowy;
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w który
m radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
(sł. Krzysztof Dzikowski)


Wszyscy wiemy, o jakim dniu tak pięknie zaśpiewał przed laty Seweryn Krajewski, lider zespołu Czerwone Gitary. Rzeczywiście, Wigilia i święta Bożego Narodzenia należą do najpiękniejszych dni w roku i trudno znaleźć w Polsce kogoś, kto myśli inaczej. Zapach choinki, blask lampek odbijających się w kolorowych bombkach, atmosfera przygotowań i oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, stół nakryty białym obrusem i opłatek... Najcenniejsze, najmilsze wspomnienia z rodzinnego domu, z dzieciństwa. Ważna część depozytu na dorosłe życie.

Za kilka godzin zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. W gronie najbliższych podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia. Popłynie niejedna łza, gdy wspomnimy tych, którzy wyemigrowali; zapłaczemy z tęsknoty za tymi, którzy odeszli do Boga, a którzy jeszcze w ubiegłym roku...

Niech nigdy się nie kończy

Prawdziwie wyjątkowy to wieczór, święta i jedyna noc. Ludzie garną się do siebie, wybaczają urazy, skłaniają się ku pojednaniu. Cichną waśnie i spory. Ludzkość staje się jakby jedną wielką, miłującą się rodziną. Obserwując to wszystko, chce się wołać z całych sił: „Niech ta noc trwa zawsze! Niech nigdy się nie kończy!”.

Niestety – święta miną, powróci szara rzeczywistość, a z nią dawne zatargi, nieporozumienia. I pozostanie tylko żal, że wśród natłoku codziennych zajęć i obowiązków zagubiliśmy przepiękny klimat wzajemnej miłości i pokoju. Czy tak musi się stać? Przecież Wigilia i święta Narodzenia Pańskiego są dowodem na to, że miłość, radość i pokój mogą zapanować między ludźmi! Dlaczego tak ich mało w naszej codzienności?

Przyznać pierwszeństwo Jezusowi

Adam Mickiewicz pisał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w tobie”.

Jeżeli święta nie staną się autentycznym, głębokim przeżyciem spotkania z nowo narodzonym Jezusem; jeżeli przyznamy pierwszeństwo temu, co materialne, zewnętrzne, to nie damy szansy Chrystusowi, aby zagościł w naszym życiu. Otwórzmy przed rodzącym się Zbawicielem serca pełne miłości i pokory; niech staną się domem dla Niego. Wtedy Boża radość i Boży pokój zapanują na stałe w naszym życiu.

Zmęczeni grudniową gonitwą

Antoine de Saint-Exupéry wyrażał przekonanie, że „Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień”. Słowa francuskiego pisarza i poety naświetlają określoną perspektywę spojrzenia na radosny czas Bożego Narodzenia. Czy zmęczeni grudniową gonitwą, znajdziemy w sobie podczas Wigilii i świąt pokłady dobroci i życzliwości dla najbliższych? Czy będziemy umieli przeżyć ten czas we wzajemnej miłości, wykorzystać go dla umocnienia rodzinnych więzów i wewnętrznego ubogacenia?

Pachnąca choinka, prezenty, pięknie nakryty wigilijny stół są ważnymi akcentami świątecznego nastroju. Należy jednak pamiętać, że stanowią one symbole naszej religijnej tożsamości, elementy chrześcijańskiej tradycji, zatem nie powinny stać się wyznacznikami coraz bardziej skomercjalizowanej praktyki świątecznych przygotowań. Jeśli bowiem nad zewnętrznym wymiarem świąt nie będzie górowała głęboka refleksja nad przesłaniem Dobrej Nowiny, to aura towarzysząca czasowi Bożego Narodzenia zniknie wraz z powrotem do codziennych zajęć.

Pielęgnować duchowy aspekt świąt

Jako ludzie wiary jesteśmy zobowiązani pielęgnować duchowy aspekt świąt, zachowując w ten sposób jakość chrześcijańskiego dziedzictwa, fundamenty naszej tradycji. Bożonarodzeniowego ducha nie oddamy świąteczną dekoracją, budowaniem zewnętrznej atmosfery. Zachowamy go, pielęgnując rodzinną bliskość, ciepło wzajemnych relacji, podejmując trud wspólnej refleksji nad Bożą miłością.

Przypominał nam o tym w orędziu na Boże Narodzenie z 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI. Mówił wówczas o coraz bardziej zauważalnej sekularyzacji, o zmianie ludzkich przyzwyczajeń, próbie życia bez Boga i religii. „Zbudź się człowieku, bo dla ciebie Bóg stał się człowiekiem” – powtórzył Papież za św. Augustynem i dodał: „Zbudź się człowieku trzeciego tysiąclecia! W Boże Narodzenie Wszechmocny stał się dzieckiem i prosi o pomoc i opiekę. Jego sposób bycia Bogiem poddaje krytyce nasz sposób bycia człowiekiem; Jego pukanie do naszych drzwi domaga się odpowiedzi na pytanie o naszą wolność i zrewidowania naszego stosunku do życia i naszego pojmowania życia”.

Betlejemska noc wyznacza początek radosnego przeżywania narodzin Zbawiciela, ale może też stanowić impuls do przewartościowania postaw, do zastanowienia się, jakie wartości tworzą ścieżkę naszych życiowych priorytetów. Taka refleksja pomoże nam dłużej cieszyć się odnawiającą siłą świątecznej atmosfery; umocnieni Bożą miłością łatwiej pokonamy codzienne trudności.                                     Źródło: http://www.katolik.pl/magiczny-czas--,2633,416,cz.html

 

Czwarta Niedziela Adwentu

2016-12-18

Boże Narodzenie już blisko. Dzisiaj ostatnia niedziela adwentowego oczekiwania. W tę niedzielę czcimy Maryję, przez którą Zbawiciel stał się człowiekiem. Spełniły się zapowiedzi proroków, gdy Służebnica Pańska przyjęła Słowo przedwieczne, które w Niej stało się Ciałem. Uczymy się także wiary od Józefa, który w każdej sytuacji potrafi powiedzieć Bogu "tak" i przez to staje się świadkiem spełniających się mesjańskich nadziei. Chrystus przychodzi także dzisiaj do nas w Eucharystii, przyjmijmy z wiarą Jego słowo i Jego Ciało, przygotujmy nasze serce na przyjście Syna Bożego, Potomka Dawida, Syna Maryi i naszego brata.

Imieniny ks. Proboszcza Aleksandra Rybczyńskiego

2016-12-11

Jak co roku, parafianie przygotowali niespodziankę dla ks. Proboszcza z okazji imieniem. Po uroczystej mszy  Św. w intencji zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla naszego Proboszcza.  Delegacja złożona z dzieci i parafian imieniu całej społeczności  parafialnej złożyli życzenia oraz wręczyli drobny upominek. Równie druhowie Strażacy złożyli życzenia i upominek.

Życzymy Ks. Proboszczowi  wielu łask Bożych i niegasnącego zapału do czynienia dobra w naszej parafii. Bóg zapłać za wieloletnią posługę kapłańska na rzecz naszej parafii.

Zapraszamy do fotorelacji (kliknij tutaj) 

Trzecia Niedziela Adwentu

2016-12-11

Trzecia Niedziela Adwentu wzywa nas do radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla wszystkich chrześcijan znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może.

Trzecia niedziela adwentu jest obchodzona radośniej. Jest ona nazywana niedzielą Gaudete. W tym dniu szaty liturgiczne mogą mieć różowy kolor. Teksty liturgiczne tego okresu w ciągu roku liturgicznego są nacechowane radością wynikającą z zapowiedzi przyjścia Zbawiciela i Odkupiciela. 

Zapraszamy na nową stronę parafialną !!!

2013-12-02

Z niezwykłą przyjemnością pragniemy zaprosić do wizyty na naszej nowej stronie Parafialnej. Mamy nadzieję, że zarówno odmieniona szata graficzna jak i przebudowane pod kątem przejrzystej nawigacji menu ułatwią Państwu zapoznanie zwydarzeniami, ogłoszeniami parafialnymi oraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi naszej Parafi. 

 

Ks. Probosz Aleksander Rybczyński oraz  Administrator strony

 

Copyright © 2020 Parafia Grodzisko