Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Parafia Grodzisko
Msze Święte w naszej parafii

Niedziele i święta

8.30 – dla ogółu wiernych
10.00 – dla ogółu wiernych
12.00 – dla młodzieży

Dni powszednie

18.00 – dla ogółu wiernych


Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
Radio Maryja
TV Trwam
Archidiecezja Wrocławska
Diecezja Wocławska
Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)
Diecezja Łowicka
Diecezja Kaliska
Czytanie na każdy dzień
Archidiecezja Łódzka

Bierzmowani

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

Bierzmowanie w naszej parafii zaplanowane jest na 29 czerwca 2022 r. o godz. 12.00, czyli na sumie odpustowej.

Najbliższa próba dla bierzmowanych w niedzielę 26 czerwca po mszy św. o godz. 12.00

W sobotę, 25 czerwca, o godz. 18.30 spowiedź przed bierzmowaniem. 

 

Ogłoszenia:

1. Pytania do zaliczenia na egzaminie: 5, 30, 44-47, 56-58, 85-93 oraz modlitwy: Główne Prawdy wiary, Dekalog, Przykazania kościelne, 7 sakramentów świętych oraz odpowiedzi i dialog na końcu.

2. Proszę byście wybrali sobie imię świętego patrona do bierzmowania i przygotowali krótką informację o nim: Kiedy żył? Czym się wsławił? Dlaczego go wybraliście?

 

KATECHIZM  BIERZMOWANYCH

 

 1. I.                 MODLITWY:

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

Sześć Prawd Wiary (Główne Prawdy Wiary) 

1.    Jest jeden Bóg.

2.    Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

3.    Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4.    Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5.    Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6.    Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Dziesięć przykazań Bożych. 

"Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli"

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

7 grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

 

Cztery cnoty kardynalne (główne):

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Wstrzemięźliwość
 4. Męstwo

 

3 cnoty boskie:

Wiara, nadzieja, miłość

 

 Przykazania kościelne 

1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej o powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

7 sakramentów świętych. 

1.    Chrzest

2.    Bierzmowanie

3.    Eucharystia

4.    Pokuta

5.    Namaszczenie chorych

6.    Kapłaństwo

7.    Małżeństwo

 

II. PYTANIA DO ZALICZENIA W CIĄGU ROKU

 

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił? 

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji. 

 

2. Co to jest Pismo Święte? 

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

3. Kto jest autorem Pisma Świętego? 

Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym – ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

 

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte? 

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi. 

 

5.  Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego?

Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży Plan Zbawienia ludzkości. 

 

6. Jak inaczej nazywamy Ewangelię? 

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną;

 

7. Kto napisał cztery Ewangelie? 

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan. 

 

8. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu. 

 • Cztery Ewangelie
 • Dzieje Apostolskie autorstwa św. Łukasza
 • 13 listów św. Pawła
 • List do Hebrajczyków
 • 7 listów innych listów apostolskich
 • Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana. 

 

9. Co to jest Tradycja? 

Tradycja, czyli podanie ustne, zbiór objawionych prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i podaje do wierzenia. 

 

10. Jakie znasz krótkie streszczenia najważniejszych prawd wiary? 

Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary (Główne Prawdy Wiary). 

 

11. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje? 

O istnieniu Pana Boga wiemy: 

a) z istnienia świata i porządku we wszechświecie 

b) z powszechnego przekonania 

c) z własnego sumienia 

d) z Objawienia Bożego 

12. Kim jest Pan Bóg? 

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. Bóg jest Miłością. To Pan, Król, Sędzia, a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec. 

 

13. Co to znaczy, że Pan Bóg jest duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, tzn., że posiada wszystkie możliwe doskonałości.

 

14. Co znaczy, że Bóg jest Duchem? 

Znaczy to, że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, ale ma rozum i wolną wolę. 

 

15. Kim jest Trójca Święta? 

Jest to  jeden Bóg w trzech osobach boskich: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

 

16. Jakie przymioty posiada Bóg? 

Bóg jest: 

a) wieczny 

b) wszechmocny 

c) niezmienny

d) najmędrszy 

e) święty 

f) najsprawiedliwszy 

g) najmiłosierniejszy 

 

17. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? 

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ wszystko  stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat; wszystkim rządzi i wszystko może.

 

18. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? 

Opatrznością Bożą. 

 

19. Kto to są Aniołowie? 

Aniołowie są to stworzenia duchowe, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

 

20. Kim jest człowiek? 

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej. 

 

21. Co oznacza, że człowiek posiada duszę?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem.

 

22. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka? 

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne. 

 

23. Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi ludzie?

Pierwsi ludzie otrzymali od Boga łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

 

24. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście? 

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, czyli przez grzech pierworodny

 

25. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego? 

Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalaną. 

 

26. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście? 

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela. 

 

27. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

1) poprzez wybrany naród izraelski

2) poprzez proroctwa mesjańskie

3) poprzez figury mesjańskie

 

28. Co to są proroctwa mesjańskie?

Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

 

29. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

 

30. Kim jest Jezus Chrystus? 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. 

 

31. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus – Zbawiciel (Bóg zbawia); Chrystus- Mesjasz, Namaszczony Duchem Pańskim

 

32. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem? 

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

1)     Zaświadczył o tym sam Bóg Ojciec;

2)      Zaświadczyli to Apostołowie

3)     Wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus

4)     Pan Jezus swoje wyznania potwierdził cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem. 

 

33. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem? 

O tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią:

1) Ewangelia (bo narodził się z matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł);

2) historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz, Swetoniusz, Józef Flawiusz) 

  

34. Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

 

36. Wymień kilka cudów Pana Jezusa. 

1) Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej,

2) rozmnożenie chleba,

3) uzdrowienie paralityka,

4) wskrzeszenie Łazarza,

5) uciszenie burzy na morzu

6) zmartwychwstanie 

 

37. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa. 

1) O synu marnotrawnym,

2) o zagubionej owcy,

3) o miłosiernym Samarytaninie,

4) o siewcy,

5) o robotnikach w winnicy,

6) o talentach. 

 

38. Jakie jest najważniejsze Przykazanie Pana Jezusa? 

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego”. Objawił je Bóg w Starym Testamencie, a przypomniał o nim Pan Jezus. 

 

39. Czym to jest Kościół?

Kościół to: 

a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów 

b) lud Boży wybrany przez Boga

c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa  (głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni

 

40. Kto założył Kościół?

Kościół założył Pan Jezus- gromadząc wiernych (nowy lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

 

41. Kto obecnie jest głową Kościoła?

Niewidzialną głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek.

 

42. Co jest celem i zadaniem Kościoła? 

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. 

 

43. Jakie cechy posiada Kościół Chrystusowy? 

Kościół Chrystusowy posiada następujące cechy (przymioty): 

 • Jest jeden
 • Święty 
 • Powszechny  
 • Apostolski 

 

44. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół? 

Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego. 

 

45. Kim jest Duch Święty? 

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna. 

 

46. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów? 

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków. 

 

47. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas? 

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania. 

 

48. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja to diecezja włocławska. Jej patronem jest św. Józef. Jej biskupem jest Jego Ekscelencja ks. bp Krzysztof Wętkowski.

 

49. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?

Nasz dekanat to dekanat uniejowski – dziekanem jest ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz (proboszcz parafii w Uniejowie)

 

50. Co to jest Świętych Obcowanie? 

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący, tryumfujący). 

 

51. Wymień kilku polskich świętych

- św. Stanisław, biskup i męczennik

- św. Wojciech, główny Patron Polski

- św. Stanisław Kostka

- św. Maksymilian Maria Kolbe

- św. królowa Jadwiga

-św. Faustyna Kowalska

- św. brat Albert

- św. Jan Paweł II

 

52. Jakie są ostateczne stany człowieka?

Śmierć, sad, czyściec, piekło, niebo

 

53. Co to jest czyściec? 

Czyściec jest to stan kary doczesnej, oczyszczania człowieka po śmierci.

 

54. Kto nadał ludziom Dziesięć Przykazań? 

Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza (na górze Synaj), a potwierdził je swoim autorytetem Jezus Chrystus. 

 

55. Co to jest sumienie? 

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”. 

 

56. Czym jest grzech

Świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko Bogu

 

57. Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej oraz świadomie i dobrowolnie

 

58. Na czym polega grzech lekki? 

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

59. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej a po śmierci sprowadza karę wieczną (piekło). Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia. 

 

60. Co to jest wiara?

Wiara szczególna więź z Bogiem, przyjmowanie prawdy o istnieniu Boga i świata duchowego, pomimo tego, że trudno to sprawdzić na drodze doświadczenia.

 

61. Co to jest modlitwa? 

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem, trwanie w obecności Boga

 

62. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się ona na wstęp i siedem próśb.

 

63. Co to jest Pozdrowienie Anielskie

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”.

 

64. Wymień obowiązujące święta kościelne. 

 • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I)
 • Objawienie Pańskie (Trzech Króli) (6 I)
 • Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy
 • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 VIII)
 • Wszystkich Świętych (1 XI)
 • Boże Narodzenie (25 XII)

 

68. Jakie znasz rodzaje postów?

1) Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (post jakościowy)

2) Jeden posiłek do syta a dwa mniejsze (post ilościowy)

 

69. Co to jest łaska Boża? 

Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia. 

 

70. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową. 

 

71. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

 Łaskę uświęcającą po raz pierwszy otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki

 

72. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty i żal doskonały. 

 

73. Co to jest sakrament? 

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (widzialny znak działania niewidzialnej łaski Bożej). 

 

74. Które sakramenty są sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia?

Są to: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia

 

75. Co to jest chrzest? 

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, wtajemnicza w życie Boże, włącza w Kościół czyli czyni członkami Kościoła.

 

77. Co to jest Najświętszy Sakrament (Eucharystia)?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 

78. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament? 

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje – to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”. 

 

79. Co to jest Msza św. 

Msza św. jest ofiarą Nowego testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa)

 

80. Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię św.? 

Komunię św. możemy często przyjmować gdy: 

a) mamy łaskę uświęcająca 

b) czystą intencję (chcę zjednoczenia z Bogiem) 

c) zachowany jest post eucharystyczny – 1 godzina przed przyjęciem Komunii św. 

 

81. Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii świętej?

a) pomnaża łaskę uświęcającą

b) gładzi grzechy lekkie;

c) pomaga walczyć  z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania

 

82. Kiedy i jakim słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?

Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane”.

 

83. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św. 

 • Rachunek sumienia
 • Żal za grzechy
 • Mocne postanowienie poprawy
 • Spowiedź szczera
 • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

84. Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej (czyśćcowej) za grzechy już odpuszczone.

 

 

II. PYTANIA OBOWIĄZKOWE DO ZALICZENIA NA EGZAMINIE PRZED BIERZMOWANIEM

 

85. Co to jest bierzmowanie? 

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. 

 

86. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?

a) sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

b) sakramentem Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

 

87. Co oznacza słowo bierzmowanie?

Słowo bierzmowanie pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowani jest bowiem umocnienie nas w wierze.

 

88. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.

 

89. Jaki jest związek pomiędzy chrztem i bierzmowaniem? 

 Chrzest zapoczątkowuje wiarę, bierzmowanie ją pomnaża i rozwija

 

90. Jakich łask udziela bierzmowanie? 

1. Pomnaża łaskę uświęcającą 

2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa 

3. Daje siedem darów Ducha Świętego 

4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli 

 

91. Wymień siedem darów Ducha Świętego. 

1.    mądrość.

2.   rozum.

3.    rada.

4.    męstwo.

5.    umiejętność.

6.   pobożność.

7.   bojaźń Boża.

 

92. Co to znaczy bronić swojej wiary? 

Znaczy to: 

a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty 

b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć 

c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę 

 

93. Co to jest krzyżmo święte?

Krzyżmo święte jest to zmieszana oliwa i balsam, poświęcone w Wielki Czwartek przez ks. biskupa w katedrze. 

 

Kandydaci:
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. 

Wszyscy: Amen

 

N., Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim 

Copyright © 2024 Parafia Grodzisko